Magaalaa Finfinneetti Ayyaanni Irreechaa har’a irraa eegalee kabajama jedhame

Suuraan: FBC

Guyyaa har’a guutuu magaalichaatti mariin paanaaliifi egzibishiniin kan gaggeeffamu ta’uu eerameera.

Bifuma walfakkaatuun guyyaa boruu sadarkaa kutaa magaalaatti mariin paanaalii kan gaggeeffamu ta’uu addeessameera.

Fulbaana 20, 2015 ammoo sadarkaa giddugaleessaatti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta’uun mariin paanaalii xumuraa kan gaggeeffamu ta’uu ibsameera.

Fulbaana 21, 2015 Ayyaanni Irreechaa Hora Finfinnee abbootii gadaa qofaan gaggeeffamuun kan kabajamu ta’uu ragaan waajjira kantiibaa magaalichaarraa argame ni mul’isa.

Source Link

--

--

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chala Dandessa Debela

Chala Dandessa Debela

5 Followers

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com