Jaarmiyaaleen gargaarsaa iddoowwan haleellaan jiru akka hin deemne mootummaan Itoophiyaa akeekkachiise

Jaarmiyaaleen gargaarsaa iddoowwan haleellaan jiru akka hin deemne mootummaan Itoophiyaa akeekkachiise

Konkolaattota fe'umsaan jiran

MADDA SUURAA, AFP

W araanni kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf deemaa jiru lammiilee biyyattii naannawa kana jiran rakkoo namoomaa hedduuf saaxileera.

W araanni kun yeroof tasgabbaa’ee, mariin nageenyaas abdachiisaa ta’ee ture.

E rga bifa haaraan eegalee garuu tattaaffiiwwan marii nageenyaa abdiidhaan eegamaa turan gufataniiru.

M inisteerri Tajaajila Kominikeeshninii Federaalaa dhimma kanarratti ibsa baaseen humnoonni TPLF konkolaattota gargaarsa namoomaa fe’anii gara naannoo Tigraay imalan waraanaaf itti fayyadamaa jira jedhe.

M ootummaan waraana kana dhiibamee itti seenuu hima, waraanicha nagaan xumuruu fi lammiilee miidhamaniif deeggarsi akka qaqqabuufis tattaaffii gochaa turuu himeera.

H aata’u malee humnoonni TPLF- kan mootummaan shororkeessaa jedhuun, konkolaattoota deeggarsa namoomaa fe’anii gara Tigraay imalan waraanaaf itti fayyadamaa turuu eere ibsi Ministeera tajaajila Kominikeeshinii kun.

I numaa gargaarsa namoomaa jaarmiyaaleen gargaarsaa UN dhiyeessan hidhattoota isaaf dabarsee kennaa ture jechuun TPLF himata mootummaan.

Jaarmiyaaleen idil-addunyaa gareen TPLF seerota idil-addunyaa sarbuurraa akka of qusatu gochuufi gargaarsa seenus dhimma barbaachiseef qofaa akka oolu gochuuf dirqama qabu jedha ibsi kun.

M ootummaan waraana gama TPLF’n lammiileerratti baname jedhu ittisuuf dirqama isaa ba’uuf haleellaa wayita gaggeessutti jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa imaluurraa akka of qusatan mootummaan Itoophiyaa dhaameera.

Dabalees jaarmiyaaleen gargaarsaa UN kunneen konkolaattonni isaanii garee shororkeessaa TPLF’n tajaajiluu dhabuusaa mirkaneessuu qabu jechuun mootummaan akeekkachiiseera.

BBC News Afaan Oromoo

--

--

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chala Dandessa Debela

Chala Dandessa Debela

5 Followers

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com