Ganamee Yaa’ii: Dubartii Oromoo garbummaatti gurguramtee, og-barruu Oromoof bu’uura taate

Ganamee Yaa’ii: Dubartii Oromoo garbummaatti gurguramtee, og-barruu Oromoof bu’uura taate

Ganamee Yaa’ii

Jarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa lakkoofsi dhalattoonni Oromoo garbummaan biyyootii adda addatti gurguramanii hedduudha.

Isaan keessa tokko kan taatee fi eenyummaa ishee utuu hin dagatiin guddina afaani fi og-barruu Oromoo keessatti gummaacha bu’uuraa kan qabdu waa’ee shamarree tokkoo iyyafanneerra.

Ganamee Yaa’ii Shaseedaa Odaa maqaa dhaloota isheeti, Jarmanii keessatti garuu caalatti maqaa Pooliin Faatimaa jedhamuun beekamti.

Ganameen godina Jimmaa, bakka Gumaa jedhamutti jalqaba bara 1830’n keessa akka dhalatte hima, barsiisaan lammii Jarmanii seenaa jireenya ishee barreesse Liidarhoos jedhamu.

Daldala garbaa yeroo sana tureen, ijoolleen hedduun maatii isaanii jalaa hatamanii ykn ammoo waraana gosota jidduutti uumamuun fudhatamanii garbummaatti gurguramu ture jechuun barsiisaan afaanii fi og-barruu Obbo Tafarii Nigusee BBC’tti himaniiru.

Ganameenis maatii ishee jalaa daldaltoota garbaan hatamtee ta’uu akka malu hima.

Maddi: BBC News Afaan Oromoo https://bbc.in/3RmGHPg

--

--

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chala Dandessa Debela

Chala Dandessa Debela

5 Followers

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com