Burkunaa Faassootti yaaliin mootummaa fonqolchuu gaggeeffamuu miidiyaan biyyattii gabaase

Burkunaa Faassootti yaaliin mootummaa fonqolchuu gaggeeffamuu miidiyaan biyyattii gabaase.

Burkinaafaasootti har’a Fulbaana 30, 2022 ganama keessa dhiheenya naannawa masaraa Pirezedantiitti fi waajjira muummee waraanaa biyyattitti, dhukaasni banamuu namoonni taattee sana argan AFPtti himan.

Dhukaasa baname hordofee daandiiwwan magaalaa guddoo biyyattii Ogaaduguu loltootaan cufamaniiru. Buufanni tamsaasa TV biyyattii ‘La Radiodiffusion Télévision du Burkina’ jedhamu sababa kanaan tamsaasa addaan kuteera.

Maadhee waraanaa biyyattii ijoo ‘Baba Sy’ bakka jedhamu biratti dhukaasni dhaga’amuu hordofee, gamoon miidiyaa biyyaaleessaa Burkinaafaasoo loltootaan marfameera.
Letanaal Koloneel Paawol Henrii Sandiyaagoo Damiiba, baatii Amajjii bara 2022 ture fonqolchaan aangoo kan qabatan.

BBC: https://bbc.in/3LVMni7 irraa argattu.
Suuraa: Rooyitarsi

--

--

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chala Dandessa Debela

Chala Dandessa Debela

5 Followers

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. I am founder of www.ethiopianstoday.com