House Approves Military Cooperation Agreements With France, Italy

House Approves Military Cooperation Agreements With France, Italy

TPLF, the terrorist group destroyed Tekeze Bridge

The terrorist TPLF, known for its use of food aid as a political tool has been linked to the destruction of infrastructure.

Yesterday he brutally killed 38 Erob Ethnic in Tigray and today they destroyed the Tekeze Bridge.

Hailu Adugna

The main suspect in the assassination of General Seare Mekonnen and Major General Gezai Abera is sentenced to life in prison

The main suspect in the assassination of General Seare Mekonnen and Major General Gezai Abera is sentenced to life in prison

The Federal High Court Lideta Branch 3rd Constitutional and Anti-terrorism Bench has today sentenced Private Mesafint Tigabu, the body guard of the late General Seare Mekonnen, to life in prison.
The court passed a guilty verdict despite him pleading not guilty and presenting three witnesses in his defense.

Minister of Agriculture Mr. Oumer Hussein underlines the newly inaugurated livestock terminal set to prop up Ethiopia's live animal export

Minister underlines the newly inaugurated livestock terminal set to prop up Ethiopia’s live animal export

Minister of Agriculture Mr. Oumer Hussein underscored the huge benefit the new Dorale Multi-Purpose Port livestock terminal will have on proping up Ethiopia’s livestock export during the inauguration ceremony where Djiboutian Minister of Transport Moussa Mohamed Ahmed, Ethiopian Ambassador to Djibouti Berhanu Tsegaye, Chairman of the Djibouti International Port and Free Zones Aboubaker Omar Hadi, Director General of DMP & PDSA Djama Ibrahim Darar and scores of high level officials from both sides were in attendance.

In his remarks, the Minister noted that though Ethiopia has one…

Jilli Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu Godina Gujii Lixaa Aanaa Surroo Barguddaatti Mana barumsaa sad.2ffaa IFA Surroo Barguddaa Waajira Giifti dureen ijaarame eebbise

Jilli Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu Godina Gujii Lixaa Aanaa Surroo Barguddaatti Mana barumsaa sad.2ffaa IFA Surroo Barguddaa Waajira Giifti dureen ijaarame eebbise.

Godina Gujii Lixaa Aanaa Surroo Barguddaatti manni barumsaa sadrkaa 2ffaa Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo Birri Miliyoona 20 oliin ijaarame eebbifame.Sirna eebbaa kanarratti, Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo, Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, aanga’oonni mootummaa, abbootii gadaa fi jiraattoonni aanichaa argamaniiru.Manni barumsaa kun kompiitera, kutaa yaalii barattoota, mana dubbisaa, dabalatee biiroo barsiisotaan ala dareewwan barnootaa 26 kan qabuufi barattoota 1054 barsiisuuf qophii taheera; yeroo ammaa kanatti barattoota kutaa 9–12tti jiran…

Namootni dhaddacharratti uffata keelloo uffatanii argaman hidhaman: Dhaddachis guyyaa biraaf darbe

Namootni dhaddacharratti uffata keelloo uffatanii argaman hidhaman: Dhaddachis guyyaa biraaf darbe

Har’a Amajjii 19 bara 2013 ganama sa’aa 3 irratti dhaddachi yakkaa Lidataa galmee himatamtoota Obbo Jawaar Mohaammad fi namoota 24 ilaaluuf beellama qabaachuusaa sababeeffachuun, hirmaattonniifi maatiin hidhamtootaa dhaddacha nama hundaaf banaa ta’e kanarratti hirmaachuuf uffata keelloo uffachuun yeroo achi dhaqqabanitti Poolisii Federaalaa fi Finfinneetiin akka too’atamii OMN gabaaseera.

Maatii hidhamtoota dabalatee hirmaattota dhaddacha kanneen uffata Keelloo uffatanii dhaqan dabalatee, namoonni kan biroon uffata Keelloo uffatanii naannoo sanarra darbaa turan illee gaaffii tokko malee ukkaamfamaa konkolaataam fudhatamanii deemaniiru, jechuun gabaaseera OMN.

Taate kana kan hubatan hidhamtootni kunneen ‘’hanga warri har’a dhaddacha hirmaachuuf dhufanii…

Bulchiinsi Finfinnee Haarofni Saamicha Lafaa fi Hannaa Manaa Saaxile

Bulchiinsi Finfinnee Haarofni Saamicha Lafaa fi Hannaa Manaa Saaxile

Qorannoo taasifameen #lafti heektaarri 1,338 saamameera. #Manneen woliinii 21,695 fi manneen gandaa 14,641 hatameera. #Gamooleen abbaa hin qabne 322 jiraachuun bira gahameera. Bulchituun Finfinnee haarofti, Itti Aantuu Kantiibaa Adde Adaanech Abeebee ji’a afur gara angootti dhufan keessatti qorannoo taasisaneen, saamicha lafaa fi manneen woliin jireennaa fi manneen mootummaa irratti taasifame saaxilaneeran.

Akka Adde Adaanech ibsanitti, manneen waliinii 21,695 akka saamame bira gahameera. Manneen woliinii yookiin kondominiyeemiin kumni 21 ol saamame kun maallaqa namoonni mana barbaadan qusataneen ijaarame. Saamtonni kan saaman maneen woliinii qofa osoo hin taane, manneen gandaas 14,641 saamaniiran. Lafti heektaarri 1,338…

Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store